วัดมหาวัน

*****

   วัดมหาวันมีชื่อเดิมว่า  วัดมหาวันนาราม สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.1204  ในรัชสมัยของพระนางจามเทวี กษรัยริย์พระองค์แรกของนครหริภุญชัย วัดมหาวันนอกจากเป็นพระอารามหลวงของพระนามจามเทวีแล้ว ยังเป็นสถานที่บรรจุพระรอด พระพิมพ์ที่สร้างขึ้นเป็นครั้งแรก ในโลก และยังเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระสักขีปฏิมากรหรือคนทั่วไปเรียกว่า  "พระรอดหลวง"

 

ฮิต: 1503
 วัดมหาวัน ตั้งอยู่เลขที่ 2
ถนนจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน           จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ 052-030-539

เว็บไซต์นี้เป็นของทางวัดมหาวัน จังหวัดลำพูน ได้จัดทำเพือเผยแพร่ข้อมูลของทางวัดมหาวัน  โดยคณะกรรมการของวัด เพื่อป้องกันการแอบอ้าง กรุณาติดต่อทางวัดโดยตรง.

Email: mahawanwat@gmail.com
เพจของวัด https://www.facebook.com/mahawan.wat