ประวัติการสร้างวัด

    จากหนังสือจามเทีวงศ์ กล่าวว่า พระนางจามเทวีพร้อมด้วยพะรภิกษุสงฆ์  พรามหมณ์ราชบัฑ แทพย์ ช่างแขนงต่าง ๆ เศรษฐี คหบดี ได้เสด็จจากเมืองละโว้มาทางชลมารคตามคำเชิญของวาสุเทพฤาษีและสุกกทันตฤาษี ซึ่งเป็นผู้สร้างเมืองหริภุญไชยบนริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำกวงเพื่อมาปกครองเมืองนี้  หลังจากพิธีราชาภิเษกพระนามจามเทวีบนผ่นดินทองสุวรรณอาสน์เป็นปฐมกษัตริย์แล้ว(นครแห่งนี้จึงมีชื่อว่า นครหริภุญไชย) พระนางจามเทวีได้ชักชวนบรรดาประชาราษฎร์ให้สร้างพระอารามน้อยใหญ่ ให้เป็นที่พำนักอาศัยขอพระภิกษุสงฆ์จำนวน 500 รูป ที่พระนางได้อารธนามาจากกรุงละโว้ และพระนางก็ได้สร้างมหาวิหารรวม 4 แห่ง ในนครหริภุญไชย (ไม่นับรวมวัดมาลุวาราม ที่ตั้งด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ปัจจุบันมีชื่อเรียกว่า วัดรมณียารามหรือวัดกู่ละมัก เพราะสร้างก่อนพิธีราชาภิเษก) คือ

1. อรัญญิกรัมมาราม อยู่ด้านตะวันออก           ปัจจุบันเรียกว่า        วัดดอนแก้ว(วัดต้นแก้ว)
2. อาพัทธาราม       อยู่ทางด้านทิศเหนือ        ปัจจุบันเรียกว่า        วัดพระคงฤาษี
3. มหาลดาราม       อยู่ทางทิศใต้                 ปัจจุบันเรียกว่า        วัดประตูลี้หรือวัดสังฆาราม
4. มหาวนาราม        อยู่ทางด้านทิศตะวันตก     ปัจจุบันเรียกว่า       วัดมหาวัน

    เมื่อสร้างวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  พระนามจามเทวีได้สร้างพระพุทธรูปและพระพิมพ์หลายชนิดเป็นจำนวนมาก พระพิมพ์ส่วนหนึ่งบรรจุไว้ในเจดีย์ของมหาวิหาร 4 แห่ง อีกส่วนหนึ่งแจกจ่ายให้ทหาร ข้าราชบริพาร และประชาชนทั่วไป มหาวิหารทั้ง 4 มีความเจริญรึ่งเรืองมาโดยตลอดรัชสมัยของพระนามจามเทวี หลังจากพระนามจามเทวีสวรรคตไปแล้ว วัดมหาวนารามยังคงอยู่ในความอุปถัมภ์ราชวงศ์จามเทวีตลอดมา ตำนามมูลศาสนาบันทึกไว้ว่า พญาสรรพสิทธิ์  กษัติย์แห่งนครหริภุญไชยเคยบรรพชาเป็นสามเณรจำพรรษาที่วัดนี้  เมื่อปี พ.ศ.1620 พญาสรรพสิทธิ์ได้เป็นประธานบูรณปฏิสังขรณ์วัดมหาวนารามและพระเจดีย์ ได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ปางมารวิชัย 1 องค์ เป็นพระประธานในวิหารและได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น"วัดมหาวัน"      กาลต่อมาวัดมหาวันได้กลายเป็นวัดร้าง แต่จะร้างไปเป็นระยะเวลากี่ปีไม่มีข้อมูลแน่ชัด  จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2365  จึงได้ข้อมูลปรากฏว่า  ได้มีพระภิกษุและสามเณรจำนวนหนึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดมหาวัน  ซึ่งครูบาอินทรภิกษุเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น ต่อมาในปี พ.ศ.2373 มีครูบาอริยวังโสดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดมหาวัน ซึ่งท่านได้พัฒนาด้านการศึกษาของพระสงฆ์และสามเณรในวัดจนมีความเจริญขึ้นเป็นอย่างมาก  ท่านจารึกคัมภีร์  บาลีไวยกรณ์ต่าง ๆ มากมาย ทิ้งไว้เป็นมาดกให้แก่วันมหาวันจนทุกวันนี้  

https://www.youtube.com/watch?v=Zis0ZvFH-a0&fbclid=IwAR2PeJ3Eh_mnr8N_VngweDeD-HOQ_qjXGvqUNL_uZCydOiz5duOIngV6YcQ

ฮิต: 1838
 วัดมหาวัน ตั้งอยู่เลขที่ 2
ถนนจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน           จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ 052-030-539

เว็บไซต์นี้เป็นของทางวัดมหาวัน จังหวัดลำพูน ได้จัดทำเพือเผยแพร่ข้อมูลของทางวัดมหาวัน  โดยคณะกรรมการของวัด เพื่อป้องกันการแอบอ้าง กรุณาติดต่อทางวัดโดยตรง.

Email: mahawanwat@gmail.com
เพจของวัด https://www.facebook.com/mahawan.wat