อาคารเสาสนะภายในวัด

         1.อุโบสถหรือโบสถ์หลังแรกสร้างในสมัยท่านครูบาอุปนันท์เป็นเจ้าอาวาส ไม่ทราบพ.ศ. ได้บูรณปฏิสังขรณ์ ในปีพ.ศ.2473 ในสมัยครูบาฟู ญาณวิชโย เป็นเจ้าอาวาส ต่อมาโบสถ์ได้ชำรุดจึงต้องรื้อและสร้างใหม่ในปี พ.ศ.2505 ในสมัยท่านเจ้าคุณพระญาณมงคล เป็นเจ้าอาวาส

         2.วิหาร สร้างในสมัยครูปาอุปนันท์ เป้นเจ้าอาวาส ไม่ทราบพ.ศ.และได้บูรณอีกหลายครั้ง จนพระครูพิศาลธรรมนิเทศก์(เจริญ โชติธโร) ได้รื้อและสร้างใหม่ในปี พ.ศ.2537 มีขนาดกว้าง 25 ศอก 58 วา ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปีแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2541 

        3.หอไตร หรือหอธรรม สร้างในปีพ.ศ.2473 โดยเจ้าหญิงแก้ว ณ ลำพูน สร้างอุทิศให้เจ้าบุรีรัตน์และเจ้าสุนา ณ ลำพูน สมัยท่านเจ้าคุณพระญาณมงคลเป็นเจ้าอาวาส และได้บูรณอีกหลายครั้ง 

        4.หอระฆัง สร้างเมื่อ พ.ศ.2508 ในสมันเจุ้าคุณญาณมงคล เป็นเจ้าอาวาส

      5.วิหารพระรอด สร้างในปีพ.ศ.2535 ในสมัยท่าพระครูพิศาลธรรมนิเทศ์ เป็นเจ้าอาวาส

 

      6.ศาลาการเปรียญ สร้างในปี พ.ศ.2535 ในสมันท่านพระครูพิศาลธรรมนิเทศก์ 

 

      7.กุฏิสงฆ์  มีหลายหลัง ที่เก่าแก่ที่สุดคือ "ตึกแขกแก้ว" สร้างโดยเจ้าหญิงแขกแก้ว ณ ลำพูน เพื่อเป็นที่พำนักของท่าเจ้าคุณพระญาณมงคล

   นอกจากนี้มีเสนสนะ อื่น ๆ อีกเช่น มณฑปประดิษฐานรูปเหมือนเท่าเจ้าคุณพระญาณมงคล  ศาลาศักดิ์ทอง ศาลา S.M.E  ศาลาเอนกประสงค์ หอกลาง กำแพงวัด ศาลาทรงไทย อาคารสำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมือง เป็นต้น 

ฮิต: 1357
 วัดมหาวัน ตั้งอยู่เลขที่ 2
ถนนจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน           จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ 052-030-539

เว็บไซต์นี้เป็นของทางวัดมหาวัน จังหวัดลำพูน ได้จัดทำเพือเผยแพร่ข้อมูลของทางวัดมหาวัน  โดยคณะกรรมการของวัด เพื่อป้องกันการแอบอ้าง กรุณาติดต่อทางวัดโดยตรง.

Email: mahawanwat@gmail.com
เพจของวัด https://www.facebook.com/mahawan.wat