ที่ตั้งวัดมหาวัน

****

       วัดมหาวัน ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถนนจามเทวี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน มีเนื้อที่ดิน 5 ไร่ 1 งาน 62  ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กฏิสงฆ์ หอไตร และหอระฆัง ปูชนียเจดีย์ พระประธานในวิหาร และพระรอดหลวง วัดมหาวันได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมือง พ.ศ.2437 

ฮิต: 1279
 วัดมหาวัน ตั้งอยู่เลขที่ 2
ถนนจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน           จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ 052-030-539

เว็บไซต์นี้เป็นของทางวัดมหาวัน จังหวัดลำพูน ได้จัดทำเพือเผยแพร่ข้อมูลของทางวัดมหาวัน  โดยคณะกรรมการของวัด เพื่อป้องกันการแอบอ้าง กรุณาติดต่อทางวัดโดยตรง.

Email: mahawanwat@gmail.com
เพจของวัด https://www.facebook.com/mahawan.wat